ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
50%
15:1
อนุบาล 3325
50%
15:1
ระดับปฐมวัย6410
27%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
33%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6156
22%
16:1
ระดับประถมศึกษา111627
73%
65:1
รวมทั้งสิ้น172037
100%
85:1