ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
50%
15:1
อนุบาล 35-5
50%
15:1
ระดับปฐมวัย8210
26%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5628
29%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
21%
16:1
ระดับประถมศึกษา171128
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น251338
100%
85:1