ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
52%
111:1
อนุบาล 2257
33%
17:1
อนุบาล 3213
14%
13:1
ระดับปฐมวัย111021
30%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
25%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
21%
110:1
ระดับประถมศึกษา252348
70%
68:1
รวมทั้งสิ้น363369
100%
98:1