ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-11
50%
11:1
อนุบาล 31-1
50%
11:1
ระดับปฐมวัย112
20%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
13%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
38%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5112
25%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
25%
12:1
ระดับประถมศึกษา268
80%
42:1
รวมทั้งสิ้น3710
100%
62:1