ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110616
22%
116:1
อนุบาล 2131528
39%
214:1
อนุบาล 3141428
39%
128:1
ระดับปฐมวัย373572
22%
418:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141226
15%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 291423
14%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191332
19%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181129
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5152237
22%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111021
13%
211:1
ระดับประถมศึกษา8682168
51%
821:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161834
37%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151328
31%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121729
32%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น434891
27%
615:1
รวมทั้งสิ้น166165331
100%
1818:1