ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
22%
12:1
อนุบาล 2112
22%
12:1
อนุบาล 3325
56%
15:1
ระดับปฐมวัย639
33%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 12-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-11
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
17%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
11%
12:1
ระดับประถมศึกษา12618
67%
63:1
รวมทั้งสิ้น18927
100%
93:1