ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
33%
14:1
อนุบาล 3448
67%
18:1
ระดับปฐมวัย7512
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1279
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3415
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4268
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
17%
17:1
ระดับประถมศึกษา192241
77%
67:1
รวมทั้งสิ้น262753
100%
87:1