ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1101424
32%
124:1
อนุบาล 2141226
34%
126:1
อนุบาล 3131326
34%
126:1
ระดับปฐมวัย373976
9%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 1271542
12%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2211940
12%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 3212041
12%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 4332659
18%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 5324476
23%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 6374279
23%
326:1
ระดับประถมศึกษา171166337
40%
1424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17655131
31%
433:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26656122
29%
431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38784171
40%
534:1
มัธยมศีกษาตอนต้น229195424
51%
1333:1
รวมทั้งสิ้น437400837
100%
3028:1