ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
33%
13:1
อนุบาล 2-22
22%
12:1
อนุบาล 3224
44%
14:1
ระดับปฐมวัย369
24%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
28%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
17%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
17%
15:1
ระดับประถมศึกษา151429
76%
65:1
รวมทั้งสิ้น182038
100%
94:1