ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1549
45%
19:1
อนุบาล 2347
35%
17:1
อนุบาล 3134
20%
14:1
ระดับปฐมวัย91120
32%
37:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
26%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26-6
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3617
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4156
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
21%
19:1
ระดับประถมศึกษา281543
68%
67:1
รวมทั้งสิ้น372663
100%
97:1