ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14913
39%
113:1
อนุบาล 2235
15%
15:1
อนุบาล 311415
45%
115:1
ระดับปฐมวัย171633
22%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 241115
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 310818
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5527
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 661420
26%
120:1
ระดับประถมศึกษา324476
50%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16713
30%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210818
42%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35712
28%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น212243
28%
314:1
รวมทั้งสิ้น7082152
100%
1213:1