ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
21%
14:1
อนุบาล 36915
79%
115:1
ระดับปฐมวัย81119
13%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 16814
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 351015
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 413720
24%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 511516
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
13%
111:1
ระดับประถมศึกษา444185
59%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19615
37%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212416
39%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37310
24%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น281341
28%
314:1
รวมทั้งสิ้น8065145
100%
1113:1