ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
11%
11:1
อนุบาล 2235
56%
15:1
อนุบาล 3213
33%
13:1
ระดับปฐมวัย459
35%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 36-6
35%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
18%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6314
24%
14:1
ระดับประถมศึกษา13417
65%
53:1
รวมทั้งสิ้น17926
100%
83:1