ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
25%
16:1
อนุบาล 25510
42%
110:1
อนุบาล 3358
33%
18:1
ระดับปฐมวัย111324
27%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 37411
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา362864
73%
611:1
รวมทั้งสิ้น474188
100%
910:1