ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29514
44%
114:1
อนุบาล 311718
56%
118:1
ระดับปฐมวัย201232
16%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 191120
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 371320
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 411516
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151025
21%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
16%
119:1
ระดับประถมศึกษา6255117
60%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 141216
34%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211819
40%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39312
26%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น242347
24%
316:1
รวมทั้งสิ้น10690196
100%
1118:1