ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271017
47%
117:1
อนุบาล 310919
53%
119:1
ระดับปฐมวัย171936
17%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 16915
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 29312
10%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 37916
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101424
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 512820
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161228
24%
128:1
ระดับประถมศึกษา6055115
56%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19918
32%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29514
25%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391524
43%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น272956
27%
319:1
รวมทั้งสิ้น104103207
100%
1119:1