ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151025
47%
125:1
อนุบาล 3131528
53%
128:1
ระดับปฐมวัย282553
19%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121527
14%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121426
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3102434
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 4281442
22%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171835
19%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 671724
13%
124:1
ระดับประถมศึกษา86102188
67%
727:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17512
30%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212315
38%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36713
33%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251540
14%
313:1
รวมทั้งสิ้น139142281
100%
1223:1