ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
25%
12:1
อนุบาล 2134
50%
14:1
อนุบาล 32-2
25%
12:1
ระดับปฐมวัย448
28%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
5%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
33%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
29%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5123
14%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
19%
14:1
ระดับประถมศึกษา111021
72%
54:1
รวมทั้งสิ้น151429
100%
84:1