ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1134
22%
14:1
อนุบาล 2224
22%
14:1
อนุบาล 36410
56%
110:1
ระดับปฐมวัย9918
25%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 36511
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 54812
26%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
15%
17:1
ระดับประถมศึกษา271946
65%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1314
57%
14:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2-22
29%
12:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31-1
14%
11:1
มัธยมศีกษาตอนต้น437
10%
32:1
รวมทั้งสิ้น403171
100%
126:1