ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
33%
12:1
อนุบาล 22-2
33%
12:1
อนุบาล 3-22
33%
12:1
ระดับปฐมวัย336
25%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2235
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4415
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
33%
16:1
ระดับประถมศึกษา9918
75%
45:1
รวมทั้งสิ้น121224
100%
73:1