ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1336
32%
16:1
อนุบาล 2246
32%
16:1
อนุบาล 3527
37%
17:1
ระดับปฐมวัย10919
42%
36:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
35%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
12%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134
15%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
8%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5415
19%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
12%
13:1
ระดับประถมศึกษา141226
58%
64:1
รวมทั้งสิ้น242145
100%
95:1