ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15712
29%
112:1
อนุบาล 211617
40%
117:1
อนุบาล 36713
31%
113:1
ระดับปฐมวัย222042
23%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 17714
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 29716
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310818
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 471118
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 514822
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 615621
19%
121:1
ระดับประถมศึกษา6247109
59%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
33%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29615
45%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
21%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น211233
18%
311:1
รวมทั้งสิ้น10579184
100%
1215:1