ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12810
20%
110:1
อนุบาล 2121123
46%
123:1
อนุบาล 38917
34%
117:1
ระดับปฐมวัย222850
38%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 29817
21%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 35914
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 47512
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา443781
62%
614:1
รวมทั้งสิ้น6665131
100%
915:1