ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2257
64%
17:1
อนุบาล 3314
36%
14:1
ระดับปฐมวัย5611
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4134
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5628
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6819
24%
19:1
ระดับประถมศึกษา241337
77%
66:1
รวมทั้งสิ้น291948
100%
86:1