ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2279
43%
19:1
อนุบาล 37512
57%
112:1
ระดับปฐมวัย91221
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 141014
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 261218
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 413720
25%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66511
14%
111:1
ระดับประถมศึกษา384381
64%
614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1448
32%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2527
28%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37310
40%
110:1
มัธยมศีกษาตอนต้น16925
20%
38:1
รวมทั้งสิ้น6364127
100%
1112:1