ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 11-1
7%
11:1
อนุบาล 2336
40%
16:1
อนุบาล 3448
53%
18:1
ระดับปฐมวัย8715
28%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1145
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 521012
31%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
10%
14:1
ระดับประถมศึกษา142539
72%
67:1
รวมทั้งสิ้น223254
100%
96:1