ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
56%
15:1
อนุบาล 3314
44%
14:1
ระดับปฐมวัย549
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
27%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 54-4
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
11%
14:1
ระดับประถมศึกษา221537
80%
66:1
รวมทั้งสิ้น271946
100%
86:1