ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
20%
12:1
อนุบาล 21-1
10%
11:1
อนุบาล 3617
70%
17:1
ระดับปฐมวัย9110
15%
33:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 26713
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-55
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 47714
24%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 55510
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
19%
111:1
ระดับประถมศึกษา263258
85%
610:1
รวมทั้งสิ้น353368
100%
98:1