ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28614
61%
114:1
อนุบาล 3459
39%
19:1
ระดับปฐมวัย121123
26%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 36713
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4369
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
16%
110:1
ระดับประถมศึกษา343064
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น464187
100%
811:1