ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1516
50%
16:1
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3336
50%
16:1
ระดับปฐมวัย8412
16%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 510515
23%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
16%
110:1
ระดับประถมศึกษา343064
84%
611:1
รวมทั้งสิ้น423476
100%
810:1