ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
8%
12:1
อนุบาล 27411
44%
111:1
อนุบาล 34812
48%
112:1
ระดับปฐมวัย131225
16%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101020
23%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
8%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68816
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา444488
57%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17815
37%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2819
22%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39817
41%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น241741
27%
314:1
รวมทั้งสิ้น8173154
100%
1213:1