ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
53%
118:1
อนุบาล 37916
47%
116:1
ระดับปฐมวัย171734
24%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 29413
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 66713
17%
113:1
ระดับประถมศึกษา413475
54%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 12-2
7%
12:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29716
53%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 38412
40%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น191130
22%
310:1
รวมทั้งสิ้น7762139
100%
1113:1