ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
16%
17:1
อนุบาล 215823
53%
123:1
อนุบาล 35813
30%
113:1
ระดับปฐมวัย241943
15%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 110717
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 241620
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 381018
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
9%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 511920
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6171128
25%
128:1
ระดับประถมศึกษา5657113
38%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1273259
42%
230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2152237
26%
219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3222244
31%
222:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6476140
47%
623:1
รวมทั้งสิ้น144152296
100%
1520:1