ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
27%
17:1
อนุบาล 2246
23%
16:1
อนุบาล 37613
50%
113:1
ระดับปฐมวัย131326
32%
39:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 49716
29%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
18%
110:1
ระดับประถมศึกษา312556
68%
69:1
รวมทั้งสิ้น443882
100%
99:1