ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23-3
27%
13:1
อนุบาล 3628
73%
18:1
ระดับปฐมวัย9211
16%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 13912
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2516
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
23%
113:1
ระดับประถมศึกษา282856
84%
69:1
รวมทั้งสิ้น373067
100%
88:1