ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2123
33%
13:1
อนุบาล 3246
67%
16:1
ระดับปฐมวัย369
19%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
34%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6527
18%
17:1
ระดับประถมศึกษา231538
81%
66:1
รวมทั้งสิ้น262147
100%
86:1