ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 12-2
17%
12:1
อนุบาล 2112
17%
12:1
อนุบาล 3448
67%
18:1
ระดับปฐมวัย7512
18%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 16410
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2257
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 33811
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46814
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา243256
82%
69:1
รวมทั้งสิ้น313768
100%
98:1