ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2145
42%
15:1
อนุบาล 3257
58%
17:1
ระดับปฐมวัย3912
19%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 15712
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
23%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4527
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5325
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา282452
81%
69:1
รวมทั้งสิ้น313364
100%
88:1