ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
45%
15:1
อนุบาล 3516
55%
16:1
ระดับปฐมวัย8311
25%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-55
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6729
27%
19:1
ระดับประถมศึกษา161733
75%
66:1
รวมทั้งสิ้น242044
100%
86:1