ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25813
48%
113:1
อนุบาล 37714
52%
114:1
ระดับปฐมวัย121527
23%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 18715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 210717
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 312416
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 661218
20%
118:1
ระดับประถมศึกษา474188
77%
615:1
รวมทั้งสิ้น5956115
100%
814:1