ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210313
37%
113:1
อนุบาล 3121022
63%
122:1
ระดับปฐมวัย221335
24%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111122
20%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131225
23%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 49716
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
12%
113:1
ระดับประถมศึกษา5355108
76%
618:1
รวมทั้งสิ้น7568143
100%
818:1