ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
9%
11:1
อนุบาล 2-33
27%
13:1
อนุบาล 3257
64%
17:1
ระดับปฐมวัย2911
42%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
27%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
20%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
13%
12:1
ระดับประถมศึกษา6915
58%
63:1
รวมทั้งสิ้น81826
100%
93:1