ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1325
36%
15:1
อนุบาล 2112
14%
12:1
อนุบาล 3437
50%
17:1
ระดับปฐมวัย8614
33%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-11
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
21%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
32%
19:1
ระดับประถมศึกษา161228
67%
65:1
รวมทั้งสิ้น241842
100%
95:1