ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3224
100%
14:1
ระดับปฐมวัย224
20%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 1134
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6224
25%
14:1
ระดับประถมศึกษา8816
80%
53:1
รวมทั้งสิ้น101020
100%
63:1