ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
50%
11:1
อนุบาล 31-1
50%
11:1
ระดับปฐมวัย2-2
11%
21:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
38%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
13%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 41-1
6%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
25%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-11
6%
11:1
ระดับประถมศึกษา9716
89%
63:1
รวมทั้งสิ้น11718
100%
82:1