ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
59%
110:1
อนุบาล 3437
41%
17:1
ระดับปฐมวัย10717
24%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 18311
20%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
17%
19:1
ระดับประถมศึกษา292554
76%
69:1
รวมทั้งสิ้น393271
100%
89:1