ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
67%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 6-11
33%
11:1
ระดับประถมศึกษา-33
100%
22:1
รวมทั้งสิ้น-33
100%
22:1