ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-22
25%
12:1
อนุบาล 3336
75%
16:1
ระดับปฐมวัย358
17%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-33
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
26%
110:1
ระดับประถมศึกษา162339
83%
67:1
รวมทั้งสิ้น192847
100%
86:1