ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-55
63%
15:1
อนุบาล 3123
38%
13:1
ระดับปฐมวัย178
17%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5538
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 64812
31%
112:1
ระดับประถมศึกษา182139
83%
67:1
รวมทั้งสิ้น192847
100%
86:1