ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2145
56%
15:1
อนุบาล 3134
44%
14:1
ระดับปฐมวัย279
19%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
23%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 64812
31%
112:1
ระดับประถมศึกษา182139
81%
67:1
รวมทั้งสิ้น202848
100%
86:1